Omavalvontasuunnitelma

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

1.1 Palveluntuottaja

Nimi: MEDIAnkka                                            Y-tunnus: 1954957-0

Aputoiminimi: APUnkka, perustettu 21.09.2021                             

Kunta: Pieksämäki

Sote-alueen nimi: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ky, ESSOTE

1.2 Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus

Nimi: APUnkka

Katuosoite: Karkkulantie 11 b 10                                

Postinumero: 76850                                          Postitoimipaikka: Naarajärvi     

Sijaintikunta: Pieksämäki (593)

Toimialaluokka: 88101, Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille

Yrittäjä ja vastuuhenkilö: Jaakko Rosengren            

Puhelin: 045 609 5581                                      Sähköposti: apunkka[ä.t.]vankka.net

Kotisivut: https://yritys.vankka.net/apunkka

1.3 Toimintalupatiedot

Toiminnan aloittamispäivä: 13.9.2021 ilmoitettu PRH:lle, hyväksytty 21.9.2021

ESSOTElle ilmoitettu aloittamisesta: 1.10.2021 alkaen, hyväksytty xx.xx.2021

Vastuuvakuutuksen voimassaolo: 1.10.2021 alkaen – toistaiseksi (ensimmäinen kausi 1.10.-31.12.2021)

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Toiminta-ajatus ja -kuvaus

Henkilökohtaista vapaa-ajan apua vammaisille, vanhuksille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille henkilön kotona tai hänen osoittamassa paikassa kodin ulkopuolella

2.2 Palvelulupaus

Tavoitteenamme on, että henkilön on mahdollista tehdä vapaa-ajallaan asioita, joista hän nauttii ja että avullamme hän pystyy osallistumaan haluamallaan (laillisella) tavalla yhteiskunnan toimintaan.

2.3 Perusarvot

n – Nyt eikä joskus.

k – Kaikki ovat yhdenvertaisia ja heitä tulee kunnioittaa sellaisina kuin he ovat.

k – Kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua ja harrastaa.

a – Asiakkaalle annetaan aikaa, vain siten voidaan saavuttaa asioita.

2.4 Toimintaperiaatteet

Jokaiselle ihmiselle kuuluu mahdollisuus nauttia vapaa-ajasta, huolehtia omasta toimintakyvystään liikkumalla sekä osallistua yhteiskuntaan. Tätä tarkoitusta olemme tukemassa.

Periaatteisiimme kuuluu, että jokaisen asiakkaan ihmisarvoa kunnioitetaan juuri sellaisena kuin he ovat. Kaikki asiakkaat ovat tasa-arvoisia myös henkilökunnan kanssa. Jokaista asiakasta kohdellaan oikeudenmukaisesti yksilönä.

Avustettavan kanssa toimiessa asiat tehdään asiakkaan haluamalla tavalla ja asiakasta kuunnellen, ei asiakkaan kanssa väitellen tai itse parhaaksi katsomalla tavalla toimien.

2.5 Työmenetelmät

Ohjaamme, neuvomme, tuemme, kuljetamme ja keskustelemme, emme tee toisen puolesta, ellei se sitten ole varsinainen avustuksen tarkoitus (esim. liikuntarajoitteisen avustamista)

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

3.1 Riskien hallinta, kiinteistö

Tilat

Toiminta ei tapahdu yrityksen tiloissa vaan asiakkaan kotona tai asiakkaan määrittämässä paikassa. Tiloihin liittyvät riskit ovat asiakasmateriaalien säilytykseen liittyvät riskit.

Jätehuoltokäytännöt

Jätehuoltokäytännöt liittyvät lähinnä yrityksen asiakirjoihin. Tuhottavat manuaaliset aineistot tuhotaan joko silppuamalla tai polttamalla.

3.2 Riskien hallinta, henkilöstö

Henkilöstö

Tällä hetkellä APUnkka työllistää vain yrittäjän (20-25h/kuukausi). Sijaisia ei käytetä eikä henkilöstömitoituksia ole. Mikäli toiminta laajenee, suunnitelma päivitetään henkilöstön osalta.

Tällä hetkellä yrityksellä ei ole lupa tehdä hoidollisia tai lääkinnällisiä toimenpiteitä. Mikäli avustettavien myötä sellaisia tarpeita tulee, se vaikuttaa henkilöstön vaatimuksiin ja yrityksen hakemiin lupiin. Tarvittaessa päivitämme suunnitelmaa tältä osin.

Rekrytointi

Työpaikka laitetaan tarvittaessa yleiseen hakuun, mikäli ei ole tiedossa valmiiksi sopivaa henkilöä. Työntekijän hakuvaatimukset riippuvat avustettavan henkilön tarpeista. Työntekijän ammatillinen kelpoisuus tai avustettavan vaatimuksiin vastaaminen varmistetaan aina ennen työsuhteen solmimista.

Odotamme työntekijältä oikeanlaista käyttäytymistä ja asennetta asiakastyössä. Asiakkaita kunnioitetaan ja heidät huomioidaan joka osa-alueella. Asiakas määrittää mitä avustettaessa tehdään ja miten avustaminen toteutetaan. APUnkka:ssa työskennellään tiettyjen sääntöjen, arvojen ja eettisyyden mukaisesti.

Uudet työntekijät perehdytetään aina toimintaan asiakkaan kanssa.

Ammattitaito ja kouluttautuminen

Vaikka avustajalta ei useimmiten vaadita tiettyä koulutusta, ennen avustamista varmistetaan, että henkilöstö on asianmukaisesti perehdytettyä, tarvittaessa koulutettua tai avustajan osaaminen varmistetaan muulla tavoin. Työntekijät voivat hyödyntää työssään myös aikaisempaa ammattitaitoaan ja harrastuksiaan. Aloittaessaan työt, työntekijä allekirjoittaa salassapito- ja tietosuojasitoumuksen. Hänen kanssaan myös käydään läpi, mitä vaitiolovelvollisuus ja tietoturvallinen toimintatapa tarkoittaa käytännössä ja mitkä ovat seuraukset, jos toimii vastoin sitoumusta. [Liite: tietosuoja- ja vaitiolositoumus]

Henkilökunnan ammattitaidon kehittämisestä keskustellaan vuosittain tapahtuvassa kehityskeskustelutilanteessa vastuuhenkilön kanssa.

Henkilökunnalle suunnitellaan vuosittain kehittämissuunnitelma avustettavien ja henkilökunnan toiveiden mukaisesti.

Työnohjausta järjestämme tarpeen mukaan.

Työterveys

Yrittäjän omat vakuutukset kattavat tässä vaiheessa tarpeelliset palvelut yrittäjän terveydenhuoltoon liittyen. Työterveyden yrittäjä saa lisäksi vakituisesta työpaikastaan. Mikäli työntekijöitä palkataan tai yrittäjä siirtyy päätoimisesti yrittämään, hankitaan tarvittavat työterveyspalvelut.

Työvuorot

Työvuorot ovat avustuksen ja avustuksen kirjaamisen pituisia. Työvuorot alkavat avustettavan määrittämästä paikasta ja loppuvat sovitusti. Avustuksen lisäksi työntekijä on oikeutettu merkitsemään avustuksen kirjaamiseen käytetyn ajan työvuoronsa pituuteen silloinkin, kun se ei sisälly avustukseen. Avustettavalta toiselle siirtyminen kuuluu työaikaan. Siirtymäaika ei sisälly palveluseteliveloitukseen vaan on yrittäjän vastuulla.

Työvuoron aloittaminen tapahtuu avustettavan määrittämästä paikasta ja loppuu avustettavan määrittämään paikkaan. Mikäli aloitus- tai lopetuspaikka sijaitsee yli 20 kilometrin päässä avustettava vakituisesta asuinpaikasta, myös matka-aika kuuluu työaikaan.

Matkarajoituksen tarkoitus on, että avustettava ei voi määritellä työvuoron päättyvän esimerkiksi Helsinkiin (välimatka n. 300 kilometriä ja siirtymäaika n. 3,5 tuntia) ilman velvoitetta korvata myös avustajan paluumatka.

Poikkeamailmoitukset

Mikäli työvuoron aikana tapahtuu normaalista poikkeava tapahtuma joko työntekijälle tai asiakkaalle, tulee tapahtumasta tehdä aina poikkeamailmoitus ja siihen mahdollisesti liittyvä kirjaus asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa poikkeaman vuoksi voidaan pitää erillinen palaveri, johon kutsutaan asianomainen, asumisyksikön edustaja, tai ESSOTE:n edustaja. [Liite: poikkeamailmoitus]

Muistutus, kantelu ja vahinkoilmoitukset

Mikäli yrityksen toiminnasta tehdään muistutus, vahinkoilmoitus tai kantelu, niin käydään asia välittömästi läpi ja muutetaan yrityksen toimintaa, mikäli siihen on tarvetta. Lisäksi päivitetään omavalvontasuunnitelmaa siltä osin kuin toimintaa tulee muuttaa. [Liite: muistutus]

Kun muutoksesta on päätetty, tehdään muutos omavalvontasuunnitelmaan ja kirjataan muutoksen syy omavalvontasuunnitelman muutosseurantalomakkeelle. Poikkeamailmoitus, muistutus tai tallennetaan normaalin käytännön mukaisesti yrityksen arkistoon.

Muistutukseen, kanteluun ja vahinkoilmoitukseen vastataan myös ESSOTE:n vaatimalla tavalla sekä ollaan asiakkaaseen yhteydessä niin pian, kuin se on mahdollista. Asioihin vastataan aina yhteydenoton vaatimalla vakavuudella.

3.3 Riskien hallinta, opiskelijat

Yrityksessä voidaan järjestää sellaisten opiskelijoiden harjoittelua, joiden opintoihin asiakasryhmämme sopii. Opiskelijan tulee olla täysi-ikäinen voidakseen työskennellä yrityksessä. Opiskelun päätteeksi opiskelija täyttää kyselyn perehdytyksen ja harjoittelun sujumisesta. Opiskelijan harjoitteluun ottaminen vaatii sen, että yrityksellä on riittävästi asiakkaita opiskelijan työllistämiseksi.

3.4 Riskien hallinta, tietosuoja ja salassapito

Asiakasasiakirjojen rekisterinpitäjänä toimii ESSOTE, APUnkka toimii niiden osalta henkilötietojen käsittelijänä. Muuten rekisterinpitäjänä toimii APUnkka / MEDIAnkka

Toiminnanohjausjärjestelmä

Erillistä toiminnanohjausjärjestelmää ei ole, vaan asiakastietojen kirjaus toteutetaan tässä vaiheessa salasanasuojattuun tiedostoon, joka tallennetaan salatulle ulkoiselle muistille. Mikäli asiakasmäärä ja henkilöstö kasvaa, selvitetään tarvetta toiminnanohjausjärjestelmälle. [Liite: asiakaskansio pohja]

Asiakkaista kirjataan avustuksiin liittyvät huomiot asiakastietoihin. Huomio sisältää mitä on tehty, missä on tehty, mihin aikaan on tehty ja tarvittaessa muut huomiot. Asiakkaille ilmoitetaan kirjausten tekemisestä avustussopimusta tehdessä. Kirjausten pääperiaatteet ovat, että kirjaamme asiat rehellisesti sellaisina kuin ne ovat ja kirjaamme asiakkaan tietoihin vain häntä koskevia asioita. Mikäli asiakkaan asiat koskevat myös muita asiakkaita tai asiakkaan omaisia, kirjaamme asiat kunnioittaen heidän tietosuojaansa. Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa kirjaukset itsestään. Asiakas tai edustajansa voi myös pyytää muuttamaan tai poistamaan virheellisen kirjauksen tai muun rekisteritiedon. Pyyntö voidaan tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti ilman määrättyä muotoa. [Liite: Asiakasrekisteriseloste]

Asiakastietojen arkistointi

Asiakkaisiin ja yritykseen liittyvät manuaaliset aineistot säilytetään kansioissa erillisessä lukitussa säilytystilassa.

Digitaaliset aineistot säilytetään salasanasuojauksen takana.

Mikäli joku henkilökunnasta, asiakkaista tai yhteistyökumppaneista huomaa mahdollisen tietoturvaloukkauksen liittyen yrityksen hallinnoimaan tietoon ja ilmoittaa siitä yritykselle, niin yrityksen tietosuojavastaava toimii tiesuoja-asetuksen ja oleellisten lakien mukaisesti.

Yrityksellä on oma tietosuojavastaava, vaikka sellaista ei toiminnalta edellytetä. Tietosuojavastaava seuraa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toiminnan laatua.

Rekisteriselosteet

Yrityksellä on asiakasrekisteri. Rekisteriseloste löytyy yrityksen kotisivuilta. Rekisterien tietojen tarpeellisuutta seurataan vuosittain. Lisäksi kotisivujen osalta on erillinen tietosuojaseloste. [Liite: asiakasrekisteriseloste, tietosuojaseloste]

Yhteistyösopimukset

Teemme kaikkien niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja puolestamme, erillisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tällä hetkellä sellaisia kumppaneita ei ole.

Tietoturva

Yrityksen tietokoneella suoritetaan päivittäin suppea virustarkistus. Kuukausittain suoritetaan laajempi virus- ja haittaohjelmatarkistus. Myös tärkeimpien ohjelmistojen päivitykset tarkistetaan samalla, vaikka päivityksiä tehdään aina tarpeen tullen. Samoin varmuuskopioinnit suoritetaan vähintään kerran kuukaudessa. [Liite: tietosuoja- ja -turvaseuranta]

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN JA PÄIVITTÄMINEN

4.1 Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaava henkilö

Jaakko Rosengren, yrittäjä

4.2 Omavalvontasuunnitelman päivittäminen

Omavalvontasuunnitelmaa tarkastellaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään vuosittain.

4.3 Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä ilman liitteitä yrityksen nettisivuilla osoitteessa yritys.vankka.net/apunkka.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

5.1 Asiakkaat

Asiakkaalla on palveluseteli ja hän itse, tai hänen edustajansa, on yhteydessä yritykseen. Yhteydenoton jälkeen yhdessä sovitaan käytännöt ja avustusten reunaehdot. [Liite: avustussopimus]

5.2 Itsemääräämisoikeus ja rajoittaminen

Asiakas on itsensä paras asiantuntija.

Asiakkaita kohdellaan ammatillisesti, yhdenvertaisesti ja joka tilanteessa heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Asiakas päättää, mitä avustuksilla tehdään.

Erityistä tukea tarvitsevan henkilön kanssa aiemmin sovituista asioista kuitenkin pidetään kiinni. Mikäli erityistä tukea tarvitseva henkilö kieltäytyy itsemääräämisoikeuteen vedoten toimimasta turvallisuusohjeiden tai lakien mukaan, toiminta keskeytetään ja avustettavan kanssa palataan asumisyksikköön. Keskeytyksistä tehdään poikkeamailmoitus. Keskeytetty avustuskerta laskutetaan normaalin suunnitelman mukaisesti. Keskeyttämisen syyt käydään avustettavan henkilön kanssa vielä läpi. [Liite: poikkeamailmoitus]

Yrityksessä ei käytetä rajoitteita tai pakotteita. Joskus erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä saattaa kuitenkin olla erilaisia laukaisevia tekijöitä, jolloin käyttäytyminen voi rikkoa esimerkiksi toisen ihmisen koskemattomuutta. Silloin, ainoastaan erityisen painavasta syystä toisen terveyden tai merkittävän omaisuuden suojaamiseksi yrityksessä voidaan rajoittaa asiakkaan käyttäytymistä Lain kehitysvammaisten erityishuollosta (23.6.1977/519) 3a-luvun pykälien 42f ja 42g sekä 42o – 42p määrittämällä tavalla.

5.3 asiakkaan oikeusturva

Palvelusetelisopimuksessa on aina 2 viikon irtisanomisaika. Mikäli yritys tekee avustuksessa merkittävän virheen tai palvelu viivästyy ilmoituksetta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelu välittömästi.

Asiakkaalla, tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön läheisellä tai esimerkiksi asuinyksikön ohjaajalla on kuitenkin mahdollista tehdä muistutus tai kantelu asiakkaan kohtelusta.

Muistutuslomake löytyy yrityksen nettisivuilta, samoin sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot ESSOTE:n alueelle.

Asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä palvelusuoritusta. Mikäli asiakas niin kokee, hän tekee vapaamuotoisen reklamaation. Asiakkaan kieltäytyminen ei tarkoita automaattisesti palvelusuorituksen hylkäämistä, vaan asiasta neuvotellaan yhdessä asiakkaan, ESSOTE:n ja yrityksen kesken. Mikäli todetaan, että palvelusuoritusta ei tarvitse hyväksyä, niin joko palvelusuoritus hyvitetään tai asiakkaalle järjestetään uusi avustus.

Asiakkaalla on oikeus tietyissä tilanteissa vahingonkorvaukseen yrityksen aiheuttamista virheistä, vahingoista tai muista haitoista. Tällaisissa tilanteissa seurataan ESSOTE:n ohjeistusta tai kuluttajariitalautakuntaa tai heidän aikaisempia ratkaisujaan.

Yrityksellä on vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

5.4 Palautteet

Avustettavilla on mahdollisuus jättää palautetta suoraan yrittäjälle aina avustuskertojen yhteydessä. Tarvittaessa asiakkailta kerätään asiakaspalaute vuosittain tai asiakassuhteen päättyessä. Yrittäjä käy tulokset läpi ja palaute käydään läpi mahdollisuuksien mukaan avustettavan kanssa. [Liite: palautekysely]

5.5 Terveydenhuolto

Avustuksen aikana tapahtuva tapaturman tai muun äkillisen sairastumisen tapahtuessa toimimme asiakkaan tai esimerkiksi hätänumeron ohjeiden mukaisesti. Erityistä tukea tarvitsevien henkilökoiden kohdalla olemme myös yhteydessä asiakkaan asumispaikkaan ja tarvittaessa toimitamme asiakkaan terveyskeskuksen päivystykseen ja toimimme asumispaikasta saamiemme ohjeiden mukaisesti.

Avustukseen liittyvästä tapaturmasta, joka liittyy yrityksen edustajan toimintaan tai huolimattomuuteen, tehdään aina vahinkoilmoitus ja poikkeamailmoitus. Asiakkaalla on aina oikeus tehdä vahinkoilmoitus, mikäli sen kokee tarpeelliseksi.

5.6 Asiakkaiden turvallisuus

Mikäli erityistä tukea tarvitseva asiakas haluaa käyttää itsemääräämisoikeuttaan ja kieltäytyy pitämästä lainmukaisia tai muuten turvallisuutta lisääviä välineitä, avustustoimintaa ei järjestetä ko. toimintaan. Muiden avustettavien kohdalla avustajan vastuulla on huolehtia omasta turvallisuudestaan ja muistuttaa asiakasta turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Turvallisuusasioista voidaan sopia tarvittaessa avustettavan omaisten tai viranomaisten kanssa myös tapauskohtaisesti, mikäli avustettavalla on esimerkiksi muistisairaus. [Liite: avustussopimuksen erillisliite]

Yrittäjä on ohjeistettu toimimaan erikoistilanteissa, kuten aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa (Avekki-koulutus) ja ensiapua vaativissa tilanteissa (Ensiapukoulutus). Erikoistilanteesta tehdään aina raporttimerkintä asiakkaan tietoihin. Lisäksi täytetään poikkeamailmoitus. [Liite: poikkeamailmoitus]

Mahdollisten epidemioiden tai pandemioiden aikana asiakkaita neuvotaan oikeaoppisessa hygieniassa ja asiat hoidetaan tarvittaessa minimoiden kontaktit vieraisiin ihmisiin. Pyrimme myös hyödyntämään mahdollisissa palavareissa mahdollisimman pitkälle teknisiä alustoja.

5.7 Asiakassuhteen päättyminen

Asiakassuhde päättyy toisen osapuolen irtisanoessa avustussopimuksen tai jos kunta katsoo avustustarpeen loppuneeksi. Asiakassuhteen päättyessä kaikki asiakkuuteen liittyvät tiedot poistetaan yrityksen arkistoista niiltä osin, kuin se on mahdollista eikä laki tai yrityksen velvoitteet oikeuta tietoja säilyttämään.

Irtisanomisaika on 2 viikkoa molemmin puolin.

6 TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN OMAVALVONTA

Tietosuojavastaava seuraa säännöllisesti aihepiirin lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä pitää omasta osaamisestaan huolta. Yrityksessä on tietosuojavastaava, koska henkilötietojen käsittely on jatkuvaa ja voi sisältää muuten salassa pidettäviä asioita. Yrittäjä myös toimii muualla tietosuojavastaavana.

Yritys huolehtii siitä, että tietoteknisten laitteistojen tietoturva on koko ajan ajantasalla. [Liite: tietosuoja- ja -turvaseuranta]

7 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet:

Yrityksessä tehty poikkeamailmoituksia toimintavuonna: 0 kpl

Yritys saanut muistutuksia: 0 kpl

Yrityksestä tehty kanteluita: 0 kpl

Yritykseen liittyen tehty ilmoituksia epäkohdasta asiakkaan sosiaalihuollosta: 0 kpl

8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelmaa seurataan säännöllisesti ja tarkastellaan vuosittain. Tämän omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa yrittäjä:

Pieksämäellä     14.9.2021

Nimi:                 Jaakko Rosengren

Allekirjoitus:     ___________________________________